kwaliteitsstatuut


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. ALGEMENE INFORMATIE

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: Stichting Doof & Co
Hoofd postadres straat en huisnummer: Churchilllaan 43 A
Hoofd postadres postcode en plaats: 1078DE AMSTERDAM
Website: http://doofenco.nl/
KvK nummer: 58213120 / AGB-code 1: 22220625

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Lieke Doornkate
E-mailadres: info@doofenco.nl
Telefoonnummer: 0624204140

3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.doofenco.nl

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
http://doofenco.nl/

5. Stichting Doof & Co heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Stichting Doof & Co terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Psychotherapeut, Gz psycholoog, Psychiater
Waar dit voor de verdere invulling van het format relevant is, vragen we u de genoemde zorgvormen apart te beschrijven:
Stichting Doof & Co biedt ambulante GGZ aan een zeer specifieke doelgroep: dove en slechthorende clienten en hun familieleden. Behandelingen kunnen geboden worden in de taal van de doelgroep (Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met gebaren of de Nederlandse taal).
Behandelaars hebben ervaring en expertise in het werken met deze doelgroep met psychiatrische problematiek.

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Stichting Doof & Co terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Psychotherapeut, Gz psycholoog, Psychiater
Waar dit voor de verdere invulling van het format relevant is, vragen we u de genoemde zorgvormen apart te beschrijven:
Stichting Doof & Co biedt ambulante GGZ aan een zeer specifieke doelgroep: dove en slechthorende clienten en hun familieleden. Behandelingen kunnen geboden worden in de taal van de doelgroep (Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met gebaren of de Nederlandse taal).
Behandelaars hebben ervaring en expertise in het werken met deze doelgroep met psychiatrische problematiek.

8. Structurele samenwerkingspartners
Stichting Doof & Co werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, 1e Constantijn Huygensstraat 38, 1054 BR Amsterdam.
http://spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl/
Met deze reguliere maar locale organisatie hebben wij afspraken gemaakt over de opvang en samenwerking in het geval dat clienten in een acute psychische/psychiatrische crisis terecht komen en acute hulp direct nodig is.

Stuurgroep dovenGGZ, http://ggzds.nl/
Landelijk overlegorgaan waarin GGZ instellingen voor doven politiek, wetgeving, finaciering, eisen zorgverzekeraars, kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling met betrekking tot de doelgroep bewaakt en uitdraagt.

Locale GGZ partners:
1. GGMD Amsterdam, Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam, http://ggmd.nl/
2. Koninklijke Kentalis Amsterdam, Hoogheemraadweg 2, 1069 VM Amsterdam
Overleg en afstemming over locale belangen en samenwerkingsmogelijkheden.

De Riethorst Ede, Willy Brandtlaan 20, 6716 RR Ede, https://www.propersona.nl/riethorst/
Voor klinische opname en verwijzing van clienten waarvoor een breder behandelaanbod nodig is, hebben wij overleg met de Riethorst in Ede.


II. ORGANISATIE VAN DE ZORG

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Stichting Doof & Co ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Van alle medewerkers zijn diploma's, lidmaatschappen beroepsverenigingen en essentiele
opleidinggegevens opgevraagd en deze zijn opgeslagen in het beveiligde personeelsbestand. Deze gegevens worden jaarlijks in het functioneringsgesprek bijgehouden.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Organisatie, handboek en up to date richtlijnen zijn goedgekeurd in een HKZ procedure door DEKRA
in maart 2019. Richtlijnen en zorgstandaarden zijn voor de medewerkers te vinden in ons handboek. Deze zijn zowel op papier als digitaal beschikbaar.
In de MDO's wordt op casus-niveau bekeken welke richtlijnen van toepassing zijn en hoe deze toegepast kunnen en moeten worden. Hierbij is specifieke aandacht voor de haalbaarheid en geschiktheid ervan gezien de communicatieve en cognitieve mogelijkheden van de cliënt.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Voor het op peil brengen en/of houden verzorgen wij cursussen in de Nederlandse gebarentaal en een jaarlijkse teamdag waarin wij ons gezamenlijk verdiepen in een behandel-inhoudelijk onderwerp gekoppeld aan onze doelgroep.
Daarnaast bezoeken wij jaarlijks de landelijk georganiseerde studiedag dovenGGZ, indien
aangeboden.
Voorts volgen wij allen onze eigen na- en bijscholing (bijvoorbeeld congressen op gebied van CGt, EMDR, schematherapie, systeemtherapie, etc) ten behoeve van het bijhouden van onze registraties.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:
Upload van uw professioneel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Stichting Doof & Co is het
multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
Bij het maandelijks multi-disciplinair overleg zijn de volgende regiebehandelaren aanwezig:
Lieke Doornkate, gz-psycholoog/psychotherpeut,
Bart Carboex, GZ-psycholoog,
Marjan Weeda, psychiater,
De volgende behandelaren zijn aanwezig:
Jeantine Janse, gedragstherapeut/EMDR praktitioner, doof
Claudia de Vries, psycho-sociaal therapeut, systeemtherapeut, native speaker Nederlandse
Gebarentaal
Manon de Rooij, psycho-sociaal therapeut, mindfulness/faalangsttrainer
Meike Brock, HBO-toegepaste psycholoog, doof
Op indicatie van individuele casussen komen we bijeen 'en petit committee'.
Verslag van het overleg wordt vastgelegd in het dossier van de betreffende cliënt.

10c. Stichting Doof & Co hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Zowel bij aanmelding, intake als in het MDO worden afwegingen gemaakt over op- en afschaling.
Hierbij zullen ook geschiktheid van het voorliggende of volgende enchelon voor de doelgroep in het kader van de doofheid worden mee gewogen.

10d. Binnen Stichting Doof & Co geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Bij verschil van inzichten van zorgverleners tijdens een zorgproces wordt dit teruggebracht in het MDO en wordt opnieuw gekeken naar het behandel-beleid en worden argumenten met elkaar doorgenomen. Doorgaans komen zorgverleners er dan samen. Mocht dit overleg toch onvoldoende bevredigend zijn, kan er geëscaleerd worden naar de Raad van Bestuur. Indien deze tevens betrokken zijn bij de betreffende casus kan geescaleerd worden naar een externe commissie, te weten mw E. Zwart, psychotherapeut. Zij is tevens voorzitter van de klachtencommissie.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:
Ja

11d. Stichting Doof & Co levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: Klachtcommissie, Elma Zwart
Contactgegevens: klachtcommissie@doofenco.nl

De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling: www.doofenco.nl

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij:
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Klachtcommissie, Elma Zwart
Contactgegevens: klachtcommissie@doofenco.nl

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: www.doofenco.nl


III. HET BEHANDELPROCES - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: zie www.doofenco.nl-praktisch-wachtlijst

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
zie www.doofenco.nl

14b. Binnen Stichting Doof & Co wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Diagnose
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Stichting Doof & Co is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):
Cliënten kunnen zich per mail, videoboodschap of sms/whatsapp aanmelden.
Cliënten worden in de intakefase zowel door de behandelaar als de regiebehandelaar ontvangen. Daarbij is de behandelaar de contactpersoon van de cliënt.
De regiebehandelaar maakt het dossier aan, stelt de diagnose en bespreekt dit samen met de behandelaar in het MDO.

16. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Voorstellen uit het MDO m.b.t. de behandeling verwerkt de regiebehandelaar in het behandelplan en zij doet het adviesgesprek, indien van toepassing samen met de behandelaar. In overleg met de
cliënt wordt in het adviesgesprek het behandelplan vast gesteld en ondertekend. Als in het adviesgesprek aanpassing gewenst blijkt zal dit tot een aangepast behandelplan leiden.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
In intake en adviesgesprek krijgt cliënt uitleg over de rol van de regiebehandelaar. De cliënt kan ten alle tijden contact opnemen met de regiebehandelaar.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting Doof & Co als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
In halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met de regiebehandelaar wordt de voortgang van de
behandeling besproken, de ROM afgenomen en de behandelrelatie met de behandelaar
geëvalueerd. Indien nodig kan dit kan leiden tot het aanpassen van het behandelplan.

16.d Binnen Stichting Doof & Co evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
In halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met de regiebehandelaar wordt de voortgang van de
behandeling besproken, de ROM afgenomen en de behandelrelatie met de behandelaar
geëvalueerd. Indien nodig kan dit kan leiden tot het aanpassen van het behandelplan.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting Doof & Co op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
In de halfjaarlijkse evaluatie gesprekken wordt tevredenheid nagevraagd. Bij afsluiting van de behandeling wordt de CQi afgenomen.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
De regiebehandelaar heeft een afsluitend gesprek met de cliënt en neemt dan ook de ROM af (BSI en CQi). Afspraken worden gemaakt over terugval of crisis.
In een afsluitende huisartsbrief wordt de huisarts geïnformeerd over het resultaat van de behandeling en eventuele vervolgstappen.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:
Bij terugval of crisis kan cliënt opnieuw contact met ons opnemen. In geval van crisis buiten kantooruren kan hij/zij terecht bij huisarts of crisisdienst van zijn eigen gemeente.


IV. ONDERTEKENING

Naam bestuurder van Stichting Doof & Co:
Lieke Doornkate en Jeantine Janse

Plaats:
Amsterdam

Datum:
17-12-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.